Fagråd forbruker

Mandat
Fagrådet for forbrukersaker i Standard Norge ble opprettet i 2005 og har følgende mandat:

”Fagrådet skal være rådgiver for Forbrukersekretariatet i Standard Norge og være en styringsgruppe for prosjektet. Fagrådet skal godkjenne sekretariatets arbeidsplan og årsrapport og bistå ved prioritering av prosjekter og deltakelse i standardiseringsprosjekter med forbrukerinteresse.

Fagrådet skal følge arbeidet i ISO COPOLCO og gi innspill til hvordan Standard Norge skal stemme og svare i saker som behandles der.

Fagrådet skal årlig rapportere til Standard Norges styre om aktiviteten”.

Sammensetting
Følgende personer er oppnevnt i Fagrådet:

 • Leder Gunstein Instefjord, Forbrukerrådet
 • Nestleder Kjersti Larssen, Barne- og familiedepartementet
 • Tone Molvær Berset, Forbrukerrådet
 • Elisabeth Varland, Barne- og familiedepartementet
 • Kevin Luneborg Thomassen, Standard Norge 

Leder av forbrukersekretariatet og sekretær for fagrådet er Inger Jakobsen, Standard Norge.

Prioriteringer og viktige områder
Fagrådet for forbrukersaker og forbrukersekretariatet i Standard Norge har utarbeidet kriterier som skal benyttes for å

 • identifisere standardiseringsprosjekter som er viktige for forbrukerne
 • prioritere mellom prosjekter;
 • gradere viktigheten av et prosjekt.

Følgende områder er vurdert som viktige ut fra et norsk forbrukerperspektiv og standardiseringsprosjekter innenfor disse er prioritert av fagrådet:

 • Helse (utsatte- og sårbare grupper)
 • Universell utforming (tilgjengelighet for alle, hjelpemidler, ergonomi)
 • IKT og personvern
 • Tjenster og handel (kvalitet, omfang og klagebehandling)
 • Miljø og samfunnsansvar (kommunikasjon, merking, skadelige stoffer, avfall, bærekraftig forbruk, emballasje)
 • Informasjon og merking

Fagrådets strategi

 • Arbeide for at det deltar norske forbrukerrepresentanter i alle relevante nasjonale komiteer innenfor de prioriterte områdene.
 • Arbeide for norsk forbrukerdeltakelse i internasjonale standardiseringsprosjekter i henhold til prioriteringskriteriene.
 • Spre kunnskap om standardiseringsarbeid og nytteverdi av deltakelse i standardiseringsprosjekter.
 • Ha en god sammensetning av forbrukernettverket.
 • Aktiv deltakelse i ISO COPOLCO - på årsmøte og i arbeidsgrupper.

Sist oppdatert: 2021-08-10