Lys langs vei
Foto: Torbjørn Braset

Standarden kan kjøpes nederst på siden

NEK 600

NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, skal løses.

NEK 600:2021 er en nasjonal standard utarbeidet av NEK/NK300 og trådte i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses. 

NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem skal gjøre det lettere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt drift og vedlikehold av el-anlegg i vegsektoren.  

Denne standarden beskriver valg av løsninger og gir krav der det anses nødvendig og hvor annet offentlig regelverk angir alternative løsninger. NEK 600:2021 skal i tillegg bidra til standardisering av løsninger slik at prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg blir mer rasjonelt.  

NEK 600 er delt opp i kapitler som beskriver ulike temaer og tilleggskrav til ulike typer anlegg i veg-infrastruktur slik det framkommer av innholdsfortegnelsen. For å gjøre det lettere å forstå hvordan standarden er bygget opp og hvorledes den skal leses er det tatt inn et avsnitt "Hvordan lese NEK 600:2021".  

NEK 600 er det sentrale henvisningsgrunnlag i vegnormal N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, utgitt av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Vegnormalen viser til NEK 600 som metode for å oppfylle kravene i N601. Håndbok N601 utgitt av Statens vegvesen er gitt med hjemmel i forskrift om anlegg i offentlig veg etter veglovas §13 og gjelder for alle offentlige veganlegg.  

Erklæring om samsvar med denne standarden innebærer at prosjekterende og/eller utførende bekrefter at anlegget er prosjektert hhv. utført i samsvar med den normative teksten i NEK 600:2021. og være en del av en privatrettslig avtale mellom leverandør og kunde.  

I N601 er det krav om samsvarserklæring. Erklæring om samsvar med NEK 600 vil derfor også være et element i å dokumentere samsvar med myndighetskrav. Visse deler av standarden er informativ. Det betyr at det kan erklæres samsvar med standarden uten å følge de anbefalinger som er gitt i den informative teksten.

NEK fagsider

For mer faginformasjon fra Norsk Elektroteknisk Komite gå til www.nek.no.

Sist oppdatert: 2022-05-20

NEK 600:2021

Standard

NOK 1 525,00 (eks. mva)

El og ekom i vegtrafikksystem

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-12-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 525,00 (eks. mva)

El og ekom i vegtrafikksystem

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 0,00 (eks. mva)

El og ekom i vegtrafikksystem

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-06-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang