Tastatur med grønn enter-knapp

Bærekraftige innkjøp

Den internasjonale standarden NS-ISO 20400 gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren i hele organisasjonen. I tillegg til å styrke omdømme, bidrar den også til å nå FNs bærekraftsmål.

Innkjøpsfunksjonen spiller en sentral rolle i alle organisasjoner. Hvem man handler med, spiller en nesten like viktig rolle som hva man kjøper. Det å forsikre seg om at ulike leverandører har sunn og etisk praksis gjennom hele verdikjeden blir stadig viktigere. Dette gjelder både interne forhold i en organisasjon, som kvalitetssikringsprosedyrer, risikostyring og arbeidsforhold, og eksterne forhold som organisasjonenes påvirkning på miljø og samfunnet ellers. Bevissthet og forbedringer knyttet til disse forholdene har et potensial til, ikke bare å gjøre den enkelte organisasjonen bedre, men også å forbedre livskvaliteten til alle som i et videre perspektiv blir påvirket av organisasjonens aktivitet.

Stille krav, og gjøre bevisste og riktige valg

Bærekraftige innkjøp omfatter å møte virksomhetens (økonomiske) behov, og samtidig ta miljømessige og sosialt ansvar. Det innebærer at man forsikrer seg om at leverandører opptrer etisk, at varer og tjenester er bærekraftige, og at avgjørelser vedrørende anskaffelser fokuserer på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

NS-ISO 20400 viser hvordan en organisasjon skal integrere miljø og sosiale hensyn i sin strategi og prosess. Standarden definerer prinsippene for bærekraftige innkjøp, som kontroll, åpenhet, respekt for menneskerettigheter og etisk adferd. 

De viktigste prinsippene for bærekraftige innkjøp

 • Ansvarlighet: En organisasjon bør stå til ansvar for sin påvirkning på samfunnet, økonomien og miljøet. I konteksten av innkjøp omfatter dette særlig ansvarlighet for påvirkninger og for påvirkningene på organisasjonens leveransekjede, der varer eller tjenester ses i et livsløpsperspektiv.
 • Åpenhet: En organisasjon bør være åpen for innsyn i de beslutningene og aktivitetene som har påvirkning på samfunnet, miljøet og økonomien. I konteksten av innkjøp omfatter dette særlig å være åpen for innsyn i innkjøpsbeslutninger og -aktiviteter, og å oppmuntre leverandørene til å være åpne for innsyn. Åpenhet er grunnlaget for dialog og samarbeid mellom interessenter.
 • Etisk atferd: En organisasjon bør opptre etisk og fremme etisk atferd gjennom sine leveransekjeder.
 • Fullstendig og rettferdig mulighet: En organisasjon bør unngå skjevhet og fordommer i all beslutningstaking om innkjøp. Alle leverandører, inklusive lokale leverandører og små og mellomstore organisasjoner (SMO-er), bør ha en fullstendig og rettferdig mulighet til å fullføre.
 • Respekt for interessentenes interesser: En organisasjon bør respektere, ta hensyn til og reagere på sine interessenters interesser når dens innkjøpsaktiviteter påvirker dem.
 • Respekt for rettssamfunnet og internasjonale atferdsnormer: En organisasjon bør strebe etter å være oppmerksom på alle lovbrudd i sine leveransekjeder. Den bør aktivt oppmuntre sine leverandører til å overholde disse reglene og vurdere og fokusere på samsvar der situasjonen krever det.
 • Respekt for menneskerettigheter: En organisasjon bør respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
 • Innovative løsninger: En organisasjon bør søke løsninger for å ta for seg sine mål for bærekraft og oppmuntre til innovativ innkjøpspraksis for å fremme mer bærekraftige resultater i hele leveransekjeden.
 • Fokus på behov: En organisasjon bør gjennomgå etterspørselen, bare kjøpe det som er nødvendig, og søke mer bærekraftige alternativer.
 • Integrering: En organisasjon bør sikre at bærekraft er integrert i all eksisterende innkjøpspraksis, for å få mest mulig bærekraftige resultater.
 • Analyse av alle kostnader: En organisasjon bør ta hensyn til påløpte kostnader gjennom livsløpet, oppnådd verdi for pengene og kostnader og gevinster som dens innkjøpsaktiviteter har påført samfunnet, miljøet og økonomien.
 • Kontinuerlig forbedring: En organisasjon bør kontinuerlig forsøke å forbedre sin praksis og sine resultater når det gjelder bærekraft, og oppmuntre organisasjoner i sine leveransekjeder til å gjøre det samme.

FNs bærekraftsmål

NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp er et viktig verktøy for å bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål. Standarden vil hjelpe virksomheten din med målene for å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringene og ha ansvarlig forbruk og produksjon. Med dette bygges det også opp et godt omdømme for bedriften.

Relevant for mange

Standarden er ikke kun relevant for innkjøpsavdelingen og toppledelsen, men også for interessenter som kommer i kontakt med innkjøpsprosessen, slik som leverandører, kontraktører, innkjøpere, lokale myndigheter og samfunnet generelt.

Standarden er oversatt og finnes dermed både på norsk og engelsk.

Kontaktpersoner

info@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NOK 3 150,00 (excl. VAT)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

LanguageNorskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 999,00 (excl. VAT)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 179,00 (excl. VAT)

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Ledelsessystem for bærekraftig utvikling - Krav med brukerveiledning

LanguageNorskEdition: 1 (2017-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

LanguageNorskEdition: 2020-10 (2020-12-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 15643:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Bærekraftige byggverk — Rammeverk for vurdering av bygg og anlegg

LanguageEngelskEdition: 2021-06 (2021-07-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 780,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

LanguageNorskEdition: 1 (2012-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access