Foto: AdobeStock

Montørhåndboka i salg

Kjøp Montørhåndboka og NEK 400 med 15 % rabatt nederst på siden eller les mer her

NEK 400

NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen oppstiller krav for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet, samt legger føringer for utforming av elektriske lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 er beregnet til daglig bruk i alle installasjonsvirksomheter og rådgivende ingeniørvirksomheter som driver innen normsamlingens virkeområde.

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien samt enkelte utfyllende nasjonale normer. Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon.

Forholdet til offentlig regelverk

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Forskriften er fastsatt av den nasjonale myndigheten på området – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og NEK 400 samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon av elektriske lavspenningsinstallasjoner. Virksomheter som planlegger og utfører elektriske anlegg skal i henhold til forskriften utstede en samsvarserklæring hvor de bekrefter at regelverket er oppfylt, og må, dersom NEK 400 er lagt til grunn for arbeidet, angi hvilken utgave av NEK 400 som er benyttet.

Prosjekterende og utførende av elektrisk lavspenningsinstallasjoner er underlagt tilsyn fra Det Lokale Eltilsyn (DLE). De fører kontroll med at dem som prosjekterer og utfører slik installasjoner er kvalifisert og leverer anlegg i samsvar med myndighetskravene. I og med at «alle» utførende i praksis benytter gjeldende utgave av NEK 400, vil myndighetene i praksis kontrollere at leveransene har det sikkerhetsnivået NEK 400 beskriver.

Formålet med NEK 400

Normsamlingens formål utover å sikre tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse, er også å bringe norsk praksis i tråd med internasjonal anerkjent praksis. 

En samsvarserklæring vil, ovenfor kunden, bekrefte at den elektriske lavspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med normsamlingens krav (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil da være en del av den privatrettslige avtale mellom leverandør og kunde.

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien og i tillegg er det lagt inn enkelte utfyllende nasjonale normer.

Utgaver og sammenheng med andre normer

NEK 400 kommer ut hvert fjerde år. Første gang var i 1998, siden i 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 og sist i 2022. Neste utgave kommer i 2026. Myndighetene har hatt som praksis å tillate et års overgangstid før de «krever» at kravene i ny utgave skal legges til grunn. Dette innebærer at kunder kan få levert et elektrisk anlegg etter «gammel standard» en stund etter at ny NEK 400 er lansert, med mindre annet spesifiseres i avtale.

NEK 400 må ses i sammenheng med andre normer. NEK vil spesielt trekke frem følgende normer/normsamlinger:

  • Elektriske tavler: «Tavlenormen» er samlet i tre permer – NEK 439 del A, del B og del C. Samlingene er norsk oversettelse av normene innen NEK EN 61439-serien
  • Ekomanlegg: Prosjekterende, utførende og oppdragsgivere innen ekomområdet bør ha tilgang til relevante deler av NEK 700-serien
  • Sikkert arbeid i elektriske lavspenningsinstallasjoner: NEK EN 50110 – og tilhørende guide «brukerguide for FSE og NEK EN 50110». Elkontroll: NEK 405-serien er sentral for å ivareta eiers plikt til å sørge for ettersyn og kontroll av den elektriske lavspenningsinstallasjonen etter en tids bruk

NEK fagsider

For mer faginformasjon fra Norsk Elektroteknisk Komite gå til NEK sin fagside for NEK 400.

FAQ NEK 400

NEK har i samarbeid med relevante komiteer tilrettelagt for søk i tidligere stilte spørsmål og gitte svar. Gå til NEKs spørsmål og svar-tjeneste.

NEK 400:2022

Last updated: 2022-11-07

NOK 1 930,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 7.0 (2022-05-31)

Product information

Information Monitor standard

NEK 400:2022

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 930,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 7.0 (2022-05-31)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NOK 0,00 (excl. VAT)

Corrigendum - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 7.0 (2022-11-01)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

NOK 570,00 (excl. VAT)

Montørhåndbok for NEK 400:2022

LanguageNorskEdition: 7 (2022-10-24)

Product information

Information Monitor standard

NOK 2 210,00 (excl. VAT)

Kjøp Montørhåndboka og NEK 400:2022 sammen med 15 % rabatt

LanguageNorskEdition: 7 (2022-10-01)

Product information

Information Monitor standard