Vann som renner over en sluse
(Foto: Nicolas Tourrenc)

Verdens miljødag 5. juni

Å knytte mennesker tettere til naturen er tema for verdens miljødag i 2017. Tenk over hvordan vi er en del av naturen, og hvor avhengig vi er av den. Et godt eksempel på dette er vann, en helt nødvendig naturressurs for oss mennesker.

Vi mennesker kan ikke leve uten vann. Forbruket av vann øker i verden og mange steder er det en knapp ressurs, samtidig opplever andre at de, i hvert fall tid tider, har langt i overkant av hva som både er nødvendig og ønskelig. Tilgangen til rent drikkevann tar vi ofte for gitt i vår del av verden, slik er det ikke alle steder. I tillegg er vann også en veldig viktig kilde til å dekke vårt behov for energi.

Det er laget mange standarder knyttet til vann. Dette gjelder både vann til konsum og vann som energikilde.

Modell som viser bruk av vann i verden

 

(se modellen i større versjon)

Standarder knyttet til vann lages både globalt, europeisk og nasjonalt. Modellen over tar utgangspunkt i standarder som er laget globalt (internasjonalt). Her er noen tilfeldige eksempler på standarder knyttet til vann som finnes i dag:

  • NS-EN ISO 8795:2001 Rørledninger av plast for transport av drikkevann
  • NS-EN ISO 9377-2:2000 Vannundersøkelse - Bestemmelse av olje i vann
  • ISO 6421:2012 Hydrometry — Methods for assessment of reservoir sedimentation
  • NS-EN 1717:2000 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning
  • NS 9455:2015 Vannundersøkelse - Retningslinjer og krav for ferskvannsbiologiske undersøkelser
  • NS 3056:2012 Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål

Verdens miljødag ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Det er FNs miljøprogram (UNEP) som har ansvaret for å markere miljødagen.

Last updated: 2017-06-02