Ny spesifikasjon for tilknytning mellom høyspennings elanlegg og allment nett

Norsk Elektroteknisk Komite har nylig publisert spesifikasjonen NEK NSPEK 399 Metode D:2019 som omhandler tilknytning mellom anleggseiers høyspennings elanlegg og allment nett.

En følge av den storstilte elektrifiseringen av transportsektoren er at det har oppstått behov for å standardisere grensesnittet mellom eiere av elektriske høyspenningsanlegg og elnetteiers fordelingsnett.

Særlig har det fremkommet behov for standardisering av landstrømsforsyning til skip, ferger, samt hurtigladestasjoner i vegnettet. Denne norske spesifikasjonen er ment å imøtekomme dette behovet samt tradisjonelle elanlegg. Den vil være et godt grunnlag for avtaleinngåelse og prosess mellom ny anleggseier og elnetteier.

Spesifiserer utforming og ansvar

NEK NSPEK 399 Metode D omhandler tilknytning mellom anleggseiers høyspennings elanlegg og allment nett. Dette dokumentet spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Hensikten er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger.

Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig teknisk spesifikasjon som vil gjennomgå ytterligere prosess og bearbeidelse før den kan bli ansett å være en norsk elektroteknisk norm. I perioden frem til den fastsettes som elektroteknisk norm, kan den den danne et godt grunnlag for tilknytning av nye installasjoner.

Last updated: 2019-11-28

NOK 645,00 (excl. VAT)

Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett - Metode D Høyspenning

LanguageNorskEdition: 1.0 (2019-07-01) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access