Foto: Istock

NS 3420-F er revidert og på høring

Norsk Standard for beskrivelsestekster grunnarbeider, NS 3420-F er revidert og på høring fram til 30. juni.

Standarden har ikke vært revidert siden 2008, og har nå blitt gjennomgått i detalj av Standard Norges komité SN/K 416Mange mindre oppdateringer er gjort, i tillegg til noen mer omfattende som nevnes spesielt under.

Hva er nytt?

På grunn av økning i arbeider med rydding av havnebasseng og områder under vann nær tidligere industri, er punktet for rydding under vann betydelig utvidet.

På grunn av HMS er minste avstand fra konstruksjoner til graveskråning, avstivingssystem eller sprengt skjæring økt fra 0,75 m til 1,5 m.

Det har lenge vært mye uklarheter rundt toleranser og avretting. Dette har nå blitt grundig gjennomgått, og forsøkt gjort klarere.

Det er lagt inn ny kode for avretting under vann.

For sprengningsarbeider i dagen er konturen trukket ut av sprengningsprisen i tråd med endringer gjort i Statens vegvesens Prosesskode. Komiteen har hatt fokus på sikkerhet i forbindelse med gjenstående sprengstoff og innført kode for rensk av tidligere sprengt pall. Begrepet «kontur» er mange steder er erstattet med «endelig flate» da denne i mange tilfeller etableres på annen måte enn ved kontursprengning. Begrepet «konturklasse» er derfor erstattet med «toleranseklasse for endelig flate». Dybden for overgang til flåsprengning er økt fra 1 til 2 m.

Det er tatt inn nye koder for følgende:

  • tiltak nær eksisterende anlegg ved sprengning i dagen på lik linje som for graving i løsmasser
  • vibrasjonsmåling
  • sprengstoffsanering
  • undersøkelser i berg
  • fjerning av plast i sprengstein
  • sikringsarbeider med klatrelag
  • sikring mot ras og skred

Koden for vaiersaging er utvidet.

Utleggingstoleranser for arbeider under vann oppdatert og det er innført nytt postgrunnlag for utlegging av løsmasser i lag under vann etter utført anbragt volum.

Omfanget for vannhåndtering komplett er presisert.

Kode for vann- og frostsikringskonstruksjoner i tunneler og bergrom er flyttet til del F fra del G.

Tillegg A for ekvivalenttidsregnskap er oppdatert med nye kapasiteter basert på innspill fra en arbeidsgruppe som har sett på dette for EBA.

Tillegg F er nytt for å synliggjøre kostnadsbildet ved forsiktig sprengning.

Si din mening

Les høringsforslaget og legg inn dine kommentarer før 30. juni 2021. Du finner lenke til høringsforslagene på siden Standarder på høring. Den ferdige standarden skal etter planen være tilgjengelig ved årsskiftet. Har du spørsmål, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Morten Lund.

Last updated: 2021-06-23