To nye standarder for universell utforming og digitalisering på høring

Standardene gjelder inkluderende arbeidsliv og anskaffelser. Begge er på høring fram til 12. februar 2024.

Publisert
Hender som skriver på et tastatur
Foto: Pixabay
Standarden NS 11041 stiller krav til digitalisering og universell utforming for å oppnå et inkluderende arbeidsliv.  Standard NS 11042 stiller krav til universell utforming og digitalisering i forbindelse med anskaffelser. 

Universell utforming og digitalisering – Inkluderende arbeidsliv (prNS 11041)

I dag antar man at 37,5 prosent av personer med funksjonsnedsettelser er i arbeid i Norge. Tidligere ble dette tallet beregnet til 43 prosent.  Utviklingen skyldes en rekke faktorer, blant annet holdninger hos arbeidsgivere, manglende tiltak på arbeidsplassene, og manglende universell utforming på utdanningsbistand og skole.

Utdanning er fundamentet for å komme inn i arbeidslivet, og digitale løsninger for utdanningsløpet må være universelt utformet. En betydelig andel funksjonsnedsatte personer i arbeid, har måttet slutte i sine stillinger på grunn av manglende universell utforming av IKT, og digitalisering er en sentral del av denne universelle utformingen. 

Det digitale samfunn stiller store krav til IKT-kompetanse fra ansattes side, men dersom arbeidsverktøyet ikke er universelt utformet, ikke kan kobles til personlige hjelpemidler eller mangler tilgang til supplerende opplæring og støttetjenester på arbeidsplassen, kan det skape store utfordringer for personer med funksjonsnedsettelser.

Denne standarden beskriver krav til digitale arbeidsverktøy og støttefunksjoner, som er avgjørende for å sikre like muligheter og tilgjengelighet for alle ansatte i en virksomhet. Standarden beskriver også krav til virksomhetens ansvar for holdningsarbeid og støtte til den enkelte. Virksomheter må ha kjennskap til NAVs regelverk, tilgjengelige hjelpeordninger og tilgjengelige hjelpemidler for den enkelte ansatte.

Universell utforming og digitalisering – Anskaffelser (prNS 11042)

Universelt utformede digitale løsninger øker den enkeltes mulighet for sikkerhet, trygghet og et selvstendig liv. For å oppnå dette er det viktig å inkludere universell utforming i anskaffelsesprosessen av digitale produkter og tjenester. 

Denne standarden er et viktig verktøy for alle som gjennomfører anskaffelsene, og omhandler hvordan man spesifiserer universell utforming i forbindelse med utlysninger, forhandlinger, evalueringer og krav til brukermedvirkning. 

Standarden skal gi forutsigbarhet for bestillere og leverandører av digitale produkter og tjenester. Den kan også brukes som grunnlag for felles nasjonale krav fra offentlige myndigheter i forbindelse med anskaffelser eller utvikling av tjenester.

Komiteen bak standarden

Høringsutkastene har blitt utarbeidet av komiteen SN/K 592 som består av medlemmer fra NAV, Telenor ASA, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO, SAFO, Helsedirektoratet og Universell Utforming AS.

Har du spørsmål til dette arbeidet kan du kontakte fag- og personalleder Marit Kveine Nygren.

Gi dine høringskommentarer

Du kan lese gjennom forslagene, som benevnes «prNS 11041» og «prNS 11042», i vårt høringssystem.
 
Der kan du skrive dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Frist for kommentarer er 12. februar.
 
For å få tilgang til høringsforslaget, må du logge inn. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet. Det gjør du nederst på denne siden: kommentere.standard.no
 
Om du allerede har bruker i høringssystemet, kan du gå direkte til høringsforslagene: