Standard for beredskapsvurderinger er på høring

Standarden NS 5840 gir et rammeverk for utførelse av beredskapsvurderinger. Nå er standarden på høring fram til 15. mars.

Publisert
Flere personer i et møterom
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Den nye standarden kan brukes av virksomheter som ønsker å forberede seg på håndtering av situasjoner som krever ekstra innsats. Dette kan være private bedrifter, kommuner, fylker og etater med tjenesteproduksjon. Standarden er også relevant for andre organisasjoner som bidrar inn i redningsarbeid eller krisehåndtering på ulike nivåer.

Beredskapsanalyse og -vurdering

Beredskapsanalyser og -vurderinger tar utgangspunkt i identifisert risiko, og analyserer behov knyttet til utvalgte beredskapssituasjoner. På denne måten bidrar vurdering og analyser til en systematisk prosess som tar utgangspunkt i de identifiserte risikoene. Dette reduserer tilfeldigheter ved valg av beredskapsløsninger.

Standarden vil gi brukere muligheten til å sikre konsistens og kvalitet på arbeidet rundt vurdering av beredskapsløsninger. Standarden gir et rammeverk for de som utfører eller involveres i arbeidet.

Standarden stiller krav til beredskapsvurdering med hovedvekt på planlegging, gjennomføring og rapportering av beredskapsanalyser. Standarden er utarbeidet i sammenheng med andre standarder som NS 5814; risikovurderinger, NS 5832; samfunnssikkerhet og NS-ISO 31000; risikostyring. 

Standarden skal være fleksibel nok til at beredskapsvurdering kan tilpasses ulike formål og omfang. Sammenhengen med standarden for risikostyring vises gjennom å bruke tilsvarende struktur for prosesstrinnene i beredskapsvurdering. 

Bakgrunn

Beredskapsanalyser ble offisielt introdusert i daværende Oljedirektoratets (nå Sokkeldirektoratet) funksjonsbaserte regelverk tidlig på 1990-tallet. Beredskapsanalyser ble koblet til risikoanalysene for installasjoner på norsk sokkel og har siden vært brukt i norsk petroleumsindustri for å velge beredskapsløsninger på offshoreinstallasjoner.

Standarden NORSOK Z-013 beskriver hvordan man i denne sammenheng skal gjennomføre beredskapsanalysene. Senere har også andre sektorer sett nytten av disse, for eksempel vei- og jernbane, kraft- og energi, vann- og avløp, havbruk, samt industrivern. Dette har identifisert behov for en generell standard for beredskapsanalyse og -vurderinger. 

Gi dine høringskommentarer

Du kan lese igjennom høringsforslaget i vårt høringssystem under benevnelsen prNS 5840:2023. Der kan du skrive dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Frist for kommentarer er 15. mars 2024. 

For å få tilgang til høringsforslaget, må du logge inn. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet, nederst på denne siden. Om du allerede har bruker i høringssystemet, kan du gå direkte til høringsforslaget prNS 5840:2023

Kurs i NS 5840

Kurset inkluderer begreper, terminologi og prosess for beredskapsvurdering og analyse og gir en innføring i god praksis for planlegging, gjennomføring og oppfølging av beredskapsvurderinger.

Les mer og meld deg på kurs 18. juni på Lysaker

 

Kurs i NS 5840 Beredskapsvurdering

Lær å håndtere uønskede hendelser – trinn for trinn – med kurs i NS 5840 Beredskapsvurdering.

Les mer og meld deg på