Norsk Standard for kontoplan i ny utgave

Norsk Standard for kontoplan, NS 4102, sikrer at alle virksomheter fører regnskap likt, rapporterer på det samme og gir et grunnlag for sammenligning. Den nylig reviderte standarden inneholder en rekke endringer.

Publisert
Kalkulator ligger på et ark med tall
Foto: Pixabay

NS 4102 gir retningslinjer for oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for alle virksomheter som er bokføringspliktige i henhold til lov om bokføring § 2. Det er fem hovedargumenter for at norske virksomheter har behov for en standard kontoplan til bruk i den løpende bokføringen:

Standard kontoplan bidrar til

 • ensartet praksis
 • strukturert kontrollarbeid
 • gjenkjennelige kontoer i applikasjonene
 • å forenkle arbeidet med årsoppgjøret
 • å forenkle opplæringen

Endringer i den nye utgaven

NS 4102:2023 erstatter NS 4102:2005, NS 4102:2005/AC:2007 og NS 4102:2005/G1:2008. Normativ referanse til NS 4101:2007 Regnskapsterminologi er fjernet da dette dokumentet er tilbaketrukket.

Noen av de viktigste endringene i forhold til NS 4102:2005 er:

 • Kontoplanen erstatter grunnkontorammen, slik at standarden reflekterer gjeldende praksis.
 • Regnskapsoppstilling er tatt ut av NS 4102:2005 da dette er lovregulert. NS 4102:2023 omfatter både standard kontoplan og en standard for regnskapsoppstilling
 • Den reviderte utgaven hensyntar at kontoene skal tilordnes oppstillingsplanen i regnskapsloven. Tillegg A inneholder referanse til årsregnskapets oppstillingsplan for hver enkelt balanse- og resultatkonto.
 • Resultatkontoer og balansekontoer er mer detaljert i denne utgaven, det er lagt til 254 kontoer.
 • Detaljeringsgrad i bokføringen er utvidet og tilpasset de nye skattemeldingene.
 • Kontoplanen kan anvendes som utgangspunkt for framtidig utvikling av standard kontoplan for statlige virksomheter.
 • Alle kostnader som vedrører produksjon, er nå flyttet til 40000-serien, slik som for eksempel 43100 elektrisitet vedrørende produksjon (tidligere konto 6200).
 • For å redusere risikoen for feilbokføring, er kontobenevnelsene gjennomgående lenger enn tidligere. De refererer ofte til relevant undergruppe, slik at det ikke skal være noen tvil om hvorvidt en fordring eller gjeldspost er kortsiktig eller langsiktig.
 • Termen «oppgavepliktig» er erstattet med «innberetningspliktig».

Flere kontoer og nytt format

NS 4102:2023 består av 337 resultatkontoer og 194 balansekontoer, en samlet økning på 254 kontoer, sammenliknet med NS 4102:2005.

Den reviderte utgaven har et femsifret format som er egnet for store virksomheter som har behov for god plass til å bokføre eiendels- og gjeldsposter på et detaljert nivå. NS 4102:2023 er utformet slik at den kan tilpasses økonomisystemer som bare tillater firesifrede kontoer, ettersom alle kontoene i denne utgaven slutter på null.

Økt bevissthet rundt samfunnsansvar

I den nye utgaven av NS 4102 er virksomheters samfunnsansvar og bærekraftsutvikling mer inkludert. Det er tatt inn nye kontoer som bidrar til økt bevissthet rundt virksomhetens påvirkning på det ytre miljø, som mer detaljert registrering av kostnader til yrkesreiser og bruk av biler.

Les mer på fagsiden om NS 4102

Bruk av innholdet i standarden

Har du kjøpt en standard som et enkeltkjøp, eller i et Basic eller Plus abonnement, har du betalt for lesetilgang. Å bruke innholdet i en standard utover dette krever at man har et Pro eller Software abonnement på dokumentet man ønsker å bruke.

Les mer om utvidet tilgang til innhold

Relevante standarder

Se alle produkter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.