Standarder er sentrale for å lykkes med en sirkulær økonomi

Standardisering blir pekt på som et viktig verktøy i regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi, som ble lagt fram torsdag 14. mars. Standard Norge har levert innspill til planen, og standardisering har en nøkkelrolle for gjennomføringen.

Publisert
Jacob Mehus
Foto: Standard Norge

Utvikling og bruk av standarder spiller en viktig rolle for å utvikle en mer sirkulær økonomi.

– Vi trenger flere norske aktører som vil være med å påvirke utviklingen og styrke sin posisjon som leverandør av sirkulære løsninger og produkter. Det krever innsats fra eksperter fra næringsliv, forskning og andre berørte parter, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Standard Norge er en av Norges representanter i det internasjonale og europeiske standardiseringsarbeidet, og vi tilrettelegger og bistår de norske aktørene i dette arbeidet.

Behov for standardisering

Internasjonale standarder kan redusere handelshindringer når produkter og materialer i økende grad skal ombrukes og materialgjenvinnes. Standarder er et viktig verktøy i gjennomføringen av Europas grønne giv og i myndighetenes tilsyn og kontroll for å sikre overholdelse av regelverkene.

Under noen av de foreslåtte og vedtatte regelverkene knyttet til sirkulær økonomi, har Europakommisjonen bedt om at det utvikles standarder fra de europeiske standardiseringsorganisasjonene. Standardene gir blant annet detaljer og spesifiseringer som produsentene må følge når de designer et produkt.

EUs plaststrategi og forordning om emballasje og emballasjeavfall har for eksempel resultert i et omfattende standardiseringsarbeid. Standardene er en forutsetning for å bygge en verdikjede for plastprodukter og plastholdig emballasje egnet for materialgjenvinning og bruk av materialgjenvunnet plast i nye produkter.

Tre ISO-standarder kommer

De første internasjonale standardene (ISO) på sirkulær økonomi kommer i 2024.

 Dette er sektorovergripende standarder for blant annet terminologi og indikatorer. Disse standardene er en forutsetning for videre arbeid med spesifikke standarder i ulike sektorer, verdikjeder og/eller produkter. Norge har deltatt aktivt i det internasjonale standardiseringsarbeidet.