Avfallshåndtering fra akvakulturanlegg – ny ISO-standard på høring

Den internasjonale standarden, ISO 17273, er ute på offentlig høring og tilgjengelig i vår høringsportal fram til 16. oktober. Initiativet til prosjektet kom fra Norge, og norske eksperter har deltatt i utviklingen av standarden.

Publisert
Strand full av søppel
Foto: Unsplash

Forsøpling og annen forurensning av hav og ferskvannsforekomster truer mulighetene til framtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter og mange næringer har et ansvar for å snu utviklingen. Problemet har både nasjonal og internasjonal karakter.

Bidrag til å stoppe forsøplingen

Målet med denne internasjonale standarden er å redusere forsøpling fra akvakultur globalt, og innebærer blant annet redusert makro- og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av strender og andre kystnære områder. Systemet det legges opp til skal fungere sømløst sammen med utstyrs- og tjenesteleverandører til næringen. Standarden vil også støtte opp om pågående arbeid med sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og arbeid med ressursøkonomi. Den nye standarden vil når den er ferdig, støtte opp under flere av FNs bærekraftsmål, som det å beskytte liv under vann (bærekraftsmål 14) og på land (15), og å redusere sult (2).

Basert på norsk forslag

Det er etablert en arbeidsgruppe i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture. Arbeidsgruppen har fått betegnelsen ISO/TC 234/WG 11 Waste management and treatment in aquaculture, og standarden vil få betegnelsen ISO 17273 Waste management and reduction from aquaculture in natural water bodies – Principles and guidelines. Arbeidet har norsk ledelse og sekretariat, og Ann-Helen Ernstsen fra Senter mot marin forsøpling leder den internasjonale arbeidsgruppen.

Arbeidet ses i sammenheng med den internasjonale standarden ISO 5020:2022 Avfallshåndtering på fiskefartøy, som ble startet etter initiativ fra Norges Fiskarlag, og ble utgitt i 2022.

Gi dine høringskommentarer

Du kan lese gjennom forslaget og komme med dine kommentarer i vårt høringssystem. Der kan du skrive inn dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. 

For å få tilgang til høringsforslag kreves det at du er innlogget. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet.

Frist for kommentarer er 16 .oktober 2023.

Gå til høringsforslaget ISO/DIS 17273 (Ved første gangs bruk må du registrere deg som ny bruker)

Norsk speilkomitè

Standard Norge har også opprettet en nasjonal standardiseringskomité, SN/K 604 Avfallshåndtering fra akvakultur, med flere eksperter som underveis i prosessen har gitt innspill til det internasjonale arbeidet.

Har du spørsmål til dette arbeidet kan du kontakte prosjektleder Heidi M. Nore.